Gebruikscharter

 

1. Toepassingsgebied.

De toegang, het gebruik, de raadpleging of elke andere verrichting op de webWebsite www.jacquesbrel.be (hierna ‘de Website’ genoemd) alsook alle documenten, informatie, diensten en modellen zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden (hierna ‘het Charter’ genoemd) en de geldende wetten.

De Website is tegen dezelfde voorwaarden eveneens toegankelijk via de volgende domeinnamen: jacquesbrel.com, jacquesbrel.org en jacquesbrel.eu.

Door verbinding te maken met de Website, inclusief de eventuele subwebsites die gebruik maken van zijn interface en functies, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud om zich te onderwerpen aan het Charter en de geldende wetten.

De Editions Jacques Brel (hierna ‘Editions’) zijn vrij om, op eender welk ogenblik, wijzigingen, veranderingen of toevoegingen uit te voeren aan het Charter, die onmiddellijk van toepassing zijn. De gebruikers zorgen ervoor dat ze kennis hebben genomen van de laatste versie van het Charter.

Het Charter is op elk ogenblik toegankelijk via de Website. Het staat de gebruikers vrij om er een kopie van te nemen of om te vragen dat er een exemplaar wordt verzonden naar hun adres.

Door naar de Website te gaan en erop te surfen aanvaardt de gebruiker zonder beperking de voorwaarden van het Charter. Indien hij ze niet naleeft, wordt hij verzocht de verbinding te verbreken.

Dit Charter vormt en geeft uitdrukking aan het volledige akkoord tussen de gebruiker en Editions in het kader van hun gebruik van de Website. Enig ander mondeling of schriftelijk akkoord dat eerder bestond tussen de partijen wordt vervangen door de voorwaarden van dit Charter.


2. Algemeen.

Deze Website, de inhoud en adressen ervan worden uitgegeven en online geplaatst door:

Editions Jacques Brel SPRL
Oud Korenhuis 11
1000 Brussel
België

De Website heeft een louter informatief doeleinde en is toegankelijk zonder enige vorm van garantie.

De gebruikers zijn zelf en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en de betrokken websites.

Ondanks alle zorg die werd besteed aan de opbouw van de Website geeft Editions met name geen garantie voor:
-    de afwezigheid van fouten in de functionaliteiten die worden voorgesteld door de Website;
-    de afwezigheid van onderbrekingen in de werking van de Website;
-    de onmiddellijke rechtzetting van eventuele tekortkomingen;
-    de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen;
-    de afwezigheid van fouten in de informatie die op de Website wordt aangeboden.

Editions kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij schade veroorzaakt door, onder andere, een onderbreking, tekortkoming, vertraging in de bedieningen of overdrachten, computervirus, netwerkfout of om eender welke andere reden tijdens het gebruik van de Website of de inhoud ervan.

Editions beheert op vrije en onafhankelijke wijze de inhoud van de Website. Ze kunnen dan ook zonder voorafgaande kennisgeving het volgende doen:
-    de toegang tot de Website of een gedeelte daarvan schorsen of annuleren;
-    de op de Website beschikbare informatie wijzigen;
-    de presentatie van de Website, zijn structuur en zijn rubrieken wijzigen.

 

3. Respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De gebruikers gaan akkoord met en zijn zich bewust van het feit dat internet geen volledig beveiligd informatiemiddel is en dat een totale garantie met betrekking tot het respect van hun persoonlijke levenssfeer bijgevolg niet kan verzekerd worden.

Editions besteedt alle nodige aandacht aan de naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van de Europese richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995, die verplicht werd gemaakt door het Koninklijke Besluit van 13 februari 2001 en de Richtlijn 2002/58/CE van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende ‘privacy en elektronische communicatie’).

Enkele de persoonsgegevens die de gebruikers uit eigen wil meedelen in de verdeellijst (e-mailadres) worden geregistreerd en opgeslagen in de bestanden van Editions en kunnen gebruikt worden voor de promotie van hun diensten, voor updates van de Website en om de gebruikers op de hoogte te houden van de activiteiten van Editions indien ze dat vragen.

De persoonsgegevens die meegedeeld worden in het kader van een bestelling van verkoopartikelen in de ‘Shop’ zijn enkel nodig voor de facturering en levering van de artikelen in kwestie. Ze worden enkel bewaard tijdens de duur van de transactie. Geen van deze gegevens zal worden meegedeeld aan derden, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens die worden meegedeeld in het kader van ‘Uw project met Jacques Brel’ worden ook niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn voorbehouden voor de opvolging van dossiers.

Op ieder ogenblik staat het de gebruikers vrij om toegang te hebben tot hun persoonsgegevens in de bestanden van Editions, om ze te laten rechtzetten of te laten schrappen. Uitschrijven gebeurt op dezelfde manier als inschrijven.

Omwille van veiligheidsredenen of om de hoeveelheid bezoekers op de Website te evalueren, registreert Editions automatisch de volgende gegevens: datum, uur en duur van het bezoek op de Website, IP-adres, geraadpleegde pagina’s, navigatortype en gebruikt besturingssysteem, zoekmotor en gebruikte sleutelwoorden om de Website terug te vinden.

Er worden geen gegevens geregistreerd buiten medeweten van de gebruikers, noch overgedragen aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden of om een statistisch profiel van de gebruikers aan te leggen, onder voorbehoud van hetgeen hierboven en in artikel 12 hieronder is voorzien.


4. Intellectuele eigendom.

De Website, de inhoud ervan en al het andere materiaal en de elementen van de Website zoals de teksten, liedjes, grafische voorstellingen, interfaces, foto’s, logotypes, achtergronden, interviews, gegevensdatabanken, merken, domeinnamen, muziek, broncode, geluids- en beeldfragmenten, inclusief het ontwerp, de structuur, de voorstellingswijze, de algemene indruk van de Website (hierna samen ‘de Inhoud’ genoemd) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Editions en worden gecontroleerd door Editions of de betrokken rechthebbenden. Deze Inhoud is voornamelijk beschermd door de wet betreffende het auteursrecht en de naburige wetten van 30 juni 1994, de wet van 30 juni 1994 die de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de  rechtsbescherming van computerprogramma’s omzet in Belgisch recht, de wet van 31 augustus 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet in Belgisch recht alsook door alle internationale teksten die van kracht zijn.

De Inhoud mag niet het voorwerp uitmaken van enig ander gebruik dan het gebruik dat uitdrukkelijk is toegelaten of vereist door de navigatie op de Website.

Het is met name strikt verboden om, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Editions, de hele of een gedeelte van de Inhoud van de Website te reproduceren, te downloaden (zelfs indien dat technisch mogelijk blijkt), te wijzigen, aan te passen, te gebruiken, te vertalen, te verdelen, openbaar bekend te maken, uiteen te halen, te demonteren, te verkopen en ter beschikking te stellen, voor welke doeleinden of op welke manier dan ook, op permanente of voorlopige wijze, inclusief voor niet-winstgevende doeleinden.

De gebruikers mogen dus de informatie waartoe ze toegang hebben op deze Website ook niet downloaden naar een sociaal netwerk (van het type Facebook, Twitter, enz.), blog, forum, platform, naar eender welke andere website of media die openbaar toegankelijk zijn, ongeacht het feit of de verspreiding al dan niet wordt uitgevoerd voor commerciële doeleinden.

In dit opzicht zijn de audiovisuele bestanden en geluidsfragmenten die beschikbaar zijn op deze Website uitgerust met een digitale tatoeage waarmee in elke illegale kopie een identificatiecode kan teruggevonden worden die eigen is aan ieder programma.

Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud vormt met name een misdrijf van nadrukken en kan aanleiding geven tot burger- of strafrechtelijke vervolgingen en tot betaling van schadevergoedingen en intresten.

 

5. Eerbied voor de Website en het internet.

De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe om geen handelingen uit te voeren of na te laten die rechtstreeks of onrechtstreeks het volgende tot doel of tot gevolg hebben:
-    de op de Website aangesloten netwerken of servers van derden te verstoren of te onderbreken;
-    de internetreglementeringen en -procedures te schenden;
-    het gebruik van de Website te hinderen;
-    de Website, het gebruik en de inhoud ervan te kopiëren, te veranderen, te wijzigen of nadelig te beïnvloeden;
-    de Website te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die verboden zijn door de voorwaarden van dit Charter of die schade veroorzaken aan de rechten van Editions of de erfenis van Jacques Brel, noch zulke daden aan te moedigen.

Geen enkel deel van de Website en de Inhoud ervan mag, zonder een uitputtende lijst te bieden, gekopieerd, gereproduceerd, meegedeeld, gepubliceerd, gedownload, gebruikt, verspreid worden op eender welke manier en via eender welk middel, ongeacht of dat voor commerciële doeleinden gebeurt of niet, en vooral niet op sociale netwerken, websites, platformen, blogs of forum, zonder schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Editions of de betrokken rechthebbenden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van ‘deep-link’, ‘page-scrape’, ‘robot’, ‘spider’ of eender welk ander middel, programma, methode, algoritme dat een nadelige invloed zou kunnen hebben op de goede werking van de Website, noch om de informatie, documenten, het materiaal dat niet vrijwillig toegankelijk werd gemaakt door de Website op eender welke manier te kopiëren, te openen, te verkrijgen.

De gebruiker mag niet tussenkomen in het gebruik van de Website door derden door bijvoorbeeld toegang trachten te verkrijgen tot de persoonsgegevens, wachtwoorden of door informatie op te sporen over derden die toegang hebben gehad tot de Website.

De gebruiker zal de capaciteit van de Website of de kwetsbaarheid ervan niet op de proef stellen en onthoudt zich van iedere handeling die schade kan berokkenen aan de beveiliging of integriteit ervan. Hij verbindt zich er ook toe om geen handeling uit te voeren die een overbelasting van de bandbreedte tot gevolg heeft.

 

6. Aanbrengen van ideeën. Uw project met Jacques Brel.

Editions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen van rechten van derden die voortvloeien uit een idee of een project dat hen zou worden voorgelegd.

Indien een gebruiker een project met Jacques Brel wil aanmaken, produceren of verspreiden, levert Editions hierover inlichtingen in de rubriek ‘Uw project met Jacques Brel’. De verklaringen en tabellen die daar worden gegeven, zijn louter indicatief met de bedoeling om de gebruiker in een bepaalde richting te sturen bij zijn stappen en ter naleving van de rechten van de betrokken rechthebbenden. Deze inlichtingen bieden geen vrijstelling van een specifiek onderzoek van de bijzonderheden van elk project.

 

7. Gastenboek.

Het Gastenboek dat via de Website toegankelijk is, vormt een ruimte voor de vrije uitdrukking en uitwisseling waaraan de gebruikers kunnen bijdragen op de Website door hun indrukken, herinneringen, opmerkingen of andere commentaar over Jacques Brel en zijn werken mee te delen. De gegevens die er worden vermeld, zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Editions kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade opgelopen naar aanleiding van de invoer van persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie in het Gastenboek.

De gebruiker verbindt zich ertoe om gebruik te maken van het Gastenboek met alle respect voor anderen (in overeenstemming met de regels van de Nettiquette) en in naleving van de geldende wetten. De commentaar die hier wordt geplaatst, moet met betrekking tot Jacques Brel blijven en mag niet het volgende bevatten:
-    beledigende, lasterlijke of onterende woorden;
-    aanzetting tot haat, discriminatie, geweld, van eender welke soort;
-    rechtvaardigingen van misdrijven, moorden, verkrachtingen, oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid;
-    berichten van promotionele of commerciële aard of reclameberichten;
-    berichten die schade berokkenen aan de rechten van anderen.

De gebruiker geeft Editions toestemming om de commentaar die hij publiceert in het Gastenboek te reproduceren en openbaar te communiceren en dit op eender welke manier en via eender welk middel, met name door de commentaar weer te geven op hun Website.

Editions behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de berichten die een overtreding zijn op wat voorafgaat te schrappen uit het Gastenboek. De beslissingen van Editions hieromtrent zijn discretionair en zonder verwittiging, en vormen voor niemand het recht op enige schadevergoeding of andere vorm van vergoeding ten gunste van de betrokken gebruikers.

 

8. Online bestelling van artikelen.

Algemeen

De gebruikers van de Website kunnen bepaalde artikelen bestellen via de Shop van de Website.

Alle artikelen die te koop worden aangeboden, kunnen worden bekeken in de winkel van Editions met hoofdzetel te Brussel, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid in voorraad.

Editions behoudt alle intellectuele rechten over de in bestelling aangeboden artikelen. De gebruikers kunnen geen aanspraak maken op eender welke afstand van rechten over de artikelen in kwestie, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Editions. Zonder een uitputtende lijst te bieden, kunnen ze dus niet eisen om de artikelen te (laten) wijzigen, openbaar te verspreiden, te koop aan te bieden, te reproduceren, de rechten ervan over te dragen aan derden, schade te berokkenen aan de morele rechten van de rechthebbenden.

De bestelde artikelen zijn exclusief voorbehouden voor privégebruik en gebruik binnen de familiekring van de koper.

De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en de rechtsbevoegdheid te hebben (of houder te zijn van een toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger) om een bestelling op de Website uit te voeren en dit Charter te aanvaarden.

Editions kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek aan beschikbare voorraad.

Prijs

De prijzen zijn aangeduid in euro en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De geldige prijs is de prijs die aangeduid wordt op de Website op de dag van de registratie van de bestelling.

Editions behoudt zich het recht voor om de voorgestelde prijzen te verhogen of te verlagen volgens criteria naar eigen goeddunken en om de in het buitenland geldige prijzen te wijzigen in functie van de evolutie van de verzendingskosten. In ieder geval zal de prijs niet veranderen tussen de bestelling en de levering van het product. 

Bestelling

Het uitvoeren van de bestelling via de Website veronderstelt de aanvaarding van de aangeduide prijs voor het bestelde artikel alsook de leveringskosten berekend op basis van het leveringsadres en het gewicht van het bestelde pakje. Het contract wordt definitief gesloten zodra de gebruiker het overzicht van de bestelling heeft bevestigd. De gebruiker wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de bevestiging van deze bestelling, waarin de voorwaarden van de bestelling worden samengevat.

Editions gaat over tot de levering van het bestelde artikel zodra ze de totale betaling hebben geïnd.

Editions behoudt zich het recht voor om iedere bestelling van een gebruiker te annuleren of te weigeren in geval van insolvabiliteit of wanbetaling vastgesteld bij een eerdere bestelling of indien blijkt dat de gebruiker dit Charter of de geldende wetgeving niet naleeft.

Betalingsmethodes

De betaling van de bestellingen gebeurt offline (bankoverschrijving op kosten van de koper) of online op de Website via een van de volgende betalingsmethodes:

- Creditcard (Visa, Mastercard)  door het type betalingskaart, het nummer van de betalingskaart, zijn vervaldatum en zijn eventuele beeldcryptogram in te voeren;
- Elektronische portefeuille (Paypal)

Editions maakt gebruik van de transactieserver van Ogone waarop Editions een beroep doet om de bankgegevens van de gebruiker te coderen en vervolgens op beveiligde wijze over te dragen naar de betrokken financiële instellingen.

De gebruiker erkent dat er de communicatie van gegevens in verband met zijn bankkaart geldt als toelating tot debitering van zijn bankrekening van het verschuldigde bedrag, inclusief alle belastingen, ten gunste van Editions.

De beveiliging van elektronische geldoverdrachten en, over het algemeen, de goede uitvoering van betalingsopdrachten hangt enkel af van de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren. De transacties via Ogone worden beheerd door de algemene voorwaarden van Ogone, die geraadpleegd kunnen worden op de website www.ogone.be.

Levering

De producten worden pas geleverd nadat Editions de volledige betaling van het bedrag effectief ontvangen heeft.

De bestellingen van de producten worden geleverd op het postadres dat de gebruiker heeft verstrekt tijdens de bevestiging van zijn bestelling.

De leveringskosten worden aangegeven tijdens het overzicht van de bestelling en verschillen naargelang het land van de gebruiker, het gewicht van het artikel en de eventuele logistieke kosten.

Elke levering van een defect artikel of een artikel dat niet overeenstemt met de bestelling geeft aanleiding tot een omruiling en niet tot een terugbetaling. De gebruiker moet het defecte product terugsturen naar Editions binnen de veertien dagen na ontvangst, met de vermelding van de reden van terugzending.

Editions behoudt zich het recht voor om een teruggezonden artikel dat onvolledig, beschadigd of vuil is te weigeren.

Editions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan redenen die buiten hun wil of onafhankelijk van hun wil gebeuren.

De leveringstermijnen bedragen in principe twintig werkdagen vanaf de effectieve inning van de betaling door Editions. Die termijnen worden gegeven op indicatieve basis en mogen nooit beschouwd worden als zijnde bindend.

Editions is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen die kunnen aangebracht zijn aan de geleverde artikelen als gevolg van hun transport.


Verzakingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht om aan Editions mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag van de levering van het artikel aan de koper.

De verzaking gebeurt door middel van terugzending naar Editions van het bestelde, ongeopende artikel binnen de hierboven vermelde termijn en dit via aangetekende brief met ontvangstbewijs en op kosten van de verzaker. Deze verzaking moet tevens het bestelnummer en rekeningnummer (IBAN-formaat) vermelden waarop de terugbetaling moet worden uitgevoerd. De verzaker wordt verzocht de teruggestuurde artikelen minstens op gelijke wijze te beschermen als de bescherming die werd gebruikt bij de oorspronkelijke verzending.

Editions behoudt zich het recht voor om de verzaking van de aankoop van een artikel te weigeren als de verpakking geopend of beschadigd werd.

Foto’s van derden

Editions heeft overeenkomsten gesloten met externe partners om foto’s van Jacques Brel die hen toebehoorden te promoten. Een link stuurt de gebruiker naar de gegevens van de betrokken partner die rechtstreeks de commerciële relatie beheert met de gebruiker die toegang wenst tot deze artikelen volgens de bepalingen van de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden van de betrokken partner zelf. Aangezien Editions slechts een informatieplatform van deze foto’s vormt, kunnen ze in dit opzicht niet aansprakelijk gesteld worden, om welke reden dan ook, vooral in het kader van de relaties die aangeknoopt zouden worden tussen de gebruikers en de rechthebbenden van de foto’s.


9. Hyperlinks.

Er moet voorafgaande en schriftelijke toestemming van Editions verkregen worden om hyperlinks naar de Website in te stellen.

Het verkrijgen van die toestemming geeft op geen enkele wijze aanleiding tot een licentierecht over de Inhoud van de Website, noch tot enige aansprakelijkheid van Editions betreffende de website die de link beheert.

Er wordt geen toestemming verleend, noch verlengd indien de aanvrager zich er niet minstens toe verbindt om het volgende te doen:

1.    eender welke informatie die voorkomt op de Website niet te kopiëren, te reproduceren, openbaar te communiceren of te verdelen.
2.    geen schade te berokkenen aan de reputatie van de Website, Jacques Brel en zijn erfenis, de producten en informatie die zich hier bevinden.
3.    niet, op eender welke manier, de indruk te wekken dat de twee websites verbonden zijn.
4.    de link enkel op de startpagina van de Website te plaatsen.
5.    Editions, binnen redelijke termijn, in te lichten over elke aanvraag of verzoek met betrekking tot de hyperlink, inclusief de beslissing om die te verwijderen.
6.    de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden in geval van schade of verlies veroorzaakt aan de Website die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hieraan verbonden is.
7.    te garanderen dat het gebruik van een hyperlink naar de Website niet onwettig is volgens de geldende wetten.
8.    geen hyperlink aan te maken vanaf een website die informatie bevat over een daad van laster of eerroof, vervalsing of andere inbreuk op de rechten en belangen van derden, noch vanaf een website die niet overeenstemt met de normen van fatsoen en goede zeden.
9.    Editions te vergoeden in geval van verhaal van een derde als gevolg van de niet-naleving van die bepalingen en voorwaarden of de toegang via de hyperlink tot de Website.
10.    alle andere voorwaarden bepaald door Editions na te leven.

De beslissingen van Editions hieromtrent zijn discretionair en zonder verwittiging. Bovendien vormen ze geen recht tot eender welke schadevergoeding of andere vorm van vergoeding ten gunste van de betrokken gebruikers.

 

10. Gelinkte websites.

De Website kan links bevatten naar andere websites die toebehoren aan derden (‘Gelinkte websites’). Deze Gelinkte websites worden ter beschikking gesteld van de gebruikers voor hun gemak en vallen niet onder de controle van Editions. Deze websites stellen Editions dan ook vrij van alle aansprakelijkheid betreffende hun inhoud en de informatie die zij bevatten. De gebruikers nemen er uit eigen wil en onder hun eigen verantwoordelijkheid toegang toe.


11. Beperking van de aansprakelijkheid.

Indien Editions, ondanks de bepalingen van dit Charter, toch aansprakelijk zou gesteld worden voor schade of verlies dat voortvloeit of verbonden is met het gebruik van de Website of de Inhoud ervan, dan kan de aansprakelijkheid van Editions in geen geval meer dan 1.000 € bedragen.

De gebruiker verbindt zich ertoe om garantie te geven aan Editions, hun werknemers, rechthebbenden, agenten, filialen, onderaannemers en partners in geval van actie, verlies, eis, schadeloosstelling, vergoeding (inclusief de advocaatkosten) ingediend tegen hen door derden in verband met of als gevolg van hun gebruik van de Website.


12. Schending van het Gebruikscharter.

Editions kan alle inlichtingen in verband met de gebruikers (inclusief hun identiteit) meedelen indien dit nodig blijkt in geval van een klacht of een onderzoek betreffende hun gebruik van de Website dat niet overeenstemt met dit Charter of de geldende wetgeving.

In dit opzicht kan Editions alle verzendings-, gegevens- en inlichtingenfiches bewaren die een gebruiker zou hebben meegedeeld via de tussenkomst van de Website.

Dit zal eveneens het geval zijn om gerechtelijke actie te kunnen identificeren, contacteren of aanspannen tegen een persoon die schade veroorzaakt, of de Website of de rechten van Editions of de rechten van andere gebruikers van de Website nadelig beïnvloedt.

Editions behoudt zich dus het recht voor om op ieder ogenblik elke informatie die nodig wordt geacht volgens de geldende wet, een vonnis of een verzoek van de openbare macht bekend te maken, inclusief de uitwisseling van informatie tussen ondernemingen met het oog op de preventie van fraude.

Editions kan vrij en zonder voorafgaande kennisgeving een einde maken aan de toegang tot de Website voor iedere gebruiker die de voorwaarden van dit Charter of van elke andere gedragscode die van toepassing is op het gebruik van de Website overtreedt of in geval van bevel van de openbare overheid.

Editions kan vrij en zonder voorafgaande kennisgeving een einde maken aan de toegang tot de Website voor iedere gebruiker in geval van een technisch probleem of inrichting van de Website.

Elke schending van het Charter wordt beschouwd als een daad van oneerlijke concurrentie en een contractuele tekortkoming die aanleiding geeft tot een geldstraf of andere, naargelang welke het meest geschikt wordt bevonden door Editions.  

Indien Editions een rechtszaak zou moeten aanspannen als gevolg van de schending van de voorwaarden van het Charter door een gebruiker, dan zal die laatste ertoe verplicht zijn om hen alle kosten terug te betalen die werden aangegaan naar aanleiding hiervan, inclusief de advocaatkosten, lasten en uitgaven, bovenop de vergoeding die verschuldigd is aan Editions.

 

13. Nietigheid van een clausule.

Indien een of meerdere clausules van dit Charter als nietig en onbestaand zouden moeten beschouwd worden door een rechtbank, dan zal enkel het minimum beschouwd worden als nietig en vervangen worden door geldige bepalingen die de doelstelling van dit Charter het beste nastreven.

 

14. Geldende wetgeving en geschillen.

De bepalingen van het Charter worden volledig beheerd door het Belgische recht, evenals alle verhoudingen tussen Editions en de gebruikers van de Website betreffende het gebruik van de Website.

In geval van geschil zijn enkel de gerechtshoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel die uitspraak doen in het Frans bevoegd.


De informatie op deze Website, inclusief dit Charter, kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Copyright©2012 Editions Jacques Brel. Alle rechten voorbehouden.

SPRL Editions Jacques Brel
Oud Korenhuis 11
1000 Brussel
België
Tel : +32 2 511 10 20
E-mail: editions@jacquesbrel.be
Update op 31 januari 2012
Van toepassing vanaf 1 februari 2012.